• Courtesy of Pravin Vaddavalli, MD, LV Prasad Eye Hospital, India.
    File Size: 624 KB
    Cornea/External Disease

    Boston Type 1 keratoprosthesis